De Kleine Lettertjes van The Crew B.V.

We are The Crew B.V. Jouw partner voor beeld- en geluidsregistratie ten behoeve van audiovisuele producties. Bij ons kun je specialisten inhuren en apparatuur huren op het gebied van beeld- en geluidsregistratie en bewerking. Voor je liggen onze Kleine Lettertjes, de voorwaarden waaronder wij met jou willen samenwerken.

Artikel 1: Toepassing van onze Kleine Lettertjes
Deze Kleine Lettertjes zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden is hierbij uitgesloten.

Artikel 2: Aanbieding, offerte en opdracht

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 10 dagen vanaf de dag van de offerte, na die tijd vervalt deze.
 2. De in de offerte genoemde prijs is gebaseerd op de opdrachtinformatie, zoals die door jou aan ons is doorgegeven.
 3. Onze prijsopgaven zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en exclusief meerwerk. Onze prijzen zijn voorts exclusief BTW en andere heffingen die

page1image51875584 page1image51875968

van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.
4. Bij prijsopgaven voor de inhuur van personeel, zijn posten als loonbelasting en premies in het geoffreerde bedrag inbegrepen.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. Je bent akkoord met de offerte en wij hebben een overeenkomst indien:a) wij jou naar aanleiding van de offerte een opdrachtbevestiging hebben toegestuurd, ofb) wij onze werkzaamheden naar aanleiding van de offerte hebben aangevangen.
 2. Wil je de inhoud van onze overeenkomst achteraf wijzigen? Doe ons dan een schriftelijk voorstel tot wijziging. Wij beoordelen het voorstel en latenonder welke voorwaarden wij met wijziging kunnen instemmen.

snel weten of en

page1image51876160

Artikel 4: De uitvoering

 1. Wij zullen onze diensten tijdig, op locatie en op professionele wijze leveren. Daarvoor is wel nodig dat je ons de noodzakelijke gegevens hebt doorgegeven. Als wijhebben afgesproken dat een opdracht vooraf dient te zijn betaald, dan starten wij onze werkzaamheden, zodra wij de betaling hebben ontvangen.
 2. In sommige gevallen schakelen wij bij de uitvoering van de opdracht derden in, zoals freelancers. De kosten daarvan zijn voor ons, tenzij wij anders overeenkomen.
 3. Wij leveren onze diensten uitsluitend in een voor ons personeel en materiaal veilige omgeving en onder veilige omstandigheden. Indien de veiligheid of dewerkomstandigheden op locatie naar ons oordeel ontoereikend zijn of onaanvaardbare risico’s voor ons personeel of ons materiaal opleveren, zullen wij de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang staken. In dat geval zullen wij de overeengekomen prijs in rekening brengen en kun je ons niet aanspreken voor eventuele schade, die je door de staking lijdt.
 4. Wij zullen een opdracht voortijdig beëindigen, indien tijdens de uitvoering zodanige veranderingen optreden, dat uitvoering naar ons oordeel niet van ons kan worden verwacht. In dat geval kunnen wij geen aansprakelijkheid voor schade ontvangen, die je door het voortijdig eindigen van de opdracht lijdt en zullen wij voor de opdracht de overeengekomen prijs in rekening brengen.
 5. Wij doen ons uiterste best om je tevreden te stellen. Heb je toch een klacht? Dan ontvangen wij deze graag per e-mail.

Artikel 5: Annulering

 1. Annuleringen ontvangen wij graag per e-mail.
 2. Indien je een opdracht wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot 12.00 uur ’s middags op de werkdag vóór de dag van uitvoering van de opdracht of de dag waarophet ingehuurde personeel en/of het materiaal dienen te worden geleverd. Indien de werkzaamheden of de huur van materiaal of inhuur van personeel in het weekend of op een erkende feestdag dienen te worden geleverd, dien je de opdracht vóór 12.00 uur op de daaraan voorafgaande werkdag af te zeggen. Ook dan zullen wij de opdracht kosteloos annuleren. Indien een annulering later dan op de hiervoor genoemde momenten plaatsvindt, zijn wij genoodzaakt 75% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 3. Bij annulering op een tijdstip dat het gehuurde materiaal reeds is geleverd of het ingehuurde personeel reeds op locatie is of daarnaar onderweg is, zullen wij het gehele voor de opdracht overeengekomen bedrag in rekening brengen.

Artikel 6: Materiaalhuur

 1. De huurtermijn voor materiaalhuur gaat in op het overeengekomen moment. Je bent de huurprijs ook verschuldigd als je het materiaal niet ophaalt, en de huur niet (tijdig)hebt geannuleerd.
 2. Wij verzoeken je het materiaal bij de uitgifte te inspecteren. Is het allemaal in orde? Dan teken je voor ontvangst.
 3. Er dient zorgvuldig met ons materiaal te worden omgegaan en het materiaal mag uitsluitend conform de specificaties, zoals vermeld in de bijgeleverdegebruiksaanwijzingen, worden gebruikt. Het is niet toegestaan om ons materiaal aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 4. Uiterlijk op de overeengekomen retourdatum en -tijd dien je het gehuurde materiaal, tezamen met de bijgeleverde onderdelen en in dezelfde staat waarin je het hebtontvangen, aan ons te retourneren. Het wijzigen of repareren van ons materiaal, daarop aanwezige software en bijbehorende onderdelen kunnen wij niet toegestaan.
 5. Blijkt er tijdens de huurperiode iets mis te zijn met het materiaal, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen de situatie beoordelen en zo nodig voor herstel of vervanging zorgen. De kosten voor herstel of vervanging zijn voor ons, tenzij herstel of vervanging het gevolg is van jouw handelen, zoals bij onjuist gebruik. In dat gevalzullen wij de kosten van herstel of vervanging bij jou in rekening brengen.
 6. Wij kunnen helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de directe en afgeleide kosten van afwezigheid van het materiaal in de tijd dat wij voor herstel of vervangingvan het materiaal zorgdragen, zoals vertragingsschade en de kosten van transport van het materiaal van de locatie naar de herstelplaats en omgekeerd. Je dient voordergelijke risico’s een productieverzekering af te sluiten en wij gaan er vanuit dat je die hebt.
 7. Jij bent aansprakelijk voor vernietiging, vermissing en alle andere schade aan ons materiaal, welke tijdens de huurperiode is ontstaan, voor zover de schade door jou isveroorzaakt of voor jouw risico komt. Indien de schade kan worden hersteld, zullen wij de herstelkosten bij jou in rekening brengen. Indien ons materiaal of onderdelen daarvan onherstelbaar worden beschadigd, dan wel verloren gaan, zullen wij de vervangingskosten bij jou in rekening brengen, een en ander voor zover de schade niet door onze verzekeringspolissen wordt gedekt, met inbegrip van een eventueel geldend eigen risico.
 8. Indien je het materiaal niet op het afgesproken moment bij ons inlevert, ben je per direct in verzuim. Daarnaast ben je per dag dat het gehuurde te laat bij ons terug is, een schadevergoeding van 300% van de daghuurprijs aan ons verschuldigd. Wij behouden ons hierbij het recht voor om aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover onze schade dit bedrag te boven gaat.
 9. Indien derden onverhoopt aanspraak op ons materiaal maken, dien je ons dat zo snel mogelijk te laten weten.The Crew B.V.Middenweg 1 B, 1394 AC Nederhorst den Berg (035) 621 621 7 www.thecrew.nl offerte@thecrew.nl

page1image51796928 page1image51795584 page1image51790592

Artikel 7: Inhuur van personeel

 1. Bij de inhuur van personeel geef je op voorhand aan, hoe lang je ons personeel nodig hebt. Het ter beschikking stellen van ons personeel vangt aan, zodra zij dewerkzaamheden voor jou aanvangen, waarbij de reistijd van het personeel vanaf ons adres in de werkzaamheden is inbegrepen.
 2. Heb je ons personeel langer nodig dan gepland? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door en wij doen ons best om dit te accommoderen. De door ons personeel extragewerkte uren, zullen op basis van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht.
 3. Wij zorgen goed voor ons personeel en vragen van jou hetzelfde. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en -tijden worden nageleefd.

Artikel 8: Betalingscondities

 1. Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien er niet tijdig wordt betaald, is er aan ons een vertragingsrente van 10% per jaar over hetfactuurbedrag verschuldigd.
 2. Bij niet tijdige betaling worden verder de kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso bij jou in rekening gebracht. De buitengerechtelijke kosten zullen perfactuur een bedrag van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00, worden gesteld.
 3. Het indienen van een klacht, schort de betalingsverplichting niet op. Onze facturen dienen ook dan tijdig te worden voldaan.

Artikel 9: Verzekering

 1. Ons personeel en ons materiaal zijn door ons verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s.
 2. Indien wij door jouw toedoen of voor jouw risico schade lijden, die (gedeeltelijk) buiten de dekking van onze polissen valt, zoals verlies of beschadiging door nalatigheidof verkeerd gebruik, ben je aansprakelijk voor (het deel van) de schade dat niet door de verzekeraar wordt vergoed, alsmede een geldend eigen risico dat bij ons in rekening wordt gebracht. Voor dat risico dien je verzekerd te zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige afgeleide en indirecte schade. Wij gaan ervan uit dat ten behoeve van dergelijke schade door jou een productieverzekering isafgesloten.
 2. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot directe schade en door onze polis gedekte gebeurtenissen, tot aan het door de verzekering gedekte bedrag verminderd meteen eventueel eigen risico.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens van jou, jouw medewerkers, door jouingeschakelde derden en door jou toegelaten publiek, noch voor tenietgaan of beschadiging van eigendommen, die zich bevinden op de locatie van de opdracht, in ENG-auto’s of in andere met de opdracht samenhangende locaties. Een en ander voor zover de schade niet het gevolg is van opzettelijk of onzorgvuldig handelen van onze zijde.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van enig handelen of nalaten op grond van instructies, informatie of zaken die wij van jou hebben gekregen. Jij vrijwaart ons daarom tegen alle aanspraken van derden die het gevolg hiervan zijn.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor tenietgaan of beschadiging van beeld en/of geluidsdragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch zijn wij aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van door jou in het kader van de te verlenen diensten afgegeven zaken. Een en ander voor zover de schade niet het gevolg is van opzettelijk of onzorgvuldig handelen van onze zijde.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor kwaliteitsproblemen, die voortvloeien uit de door jou gebruikte geluid- en/of beelddragers.
 7. Indien wij zijn overeengekomen dat in een bepaald geval een reeds uitgevoerde opdracht opnieuw door ons dient te worden uitgevoerd, dan zijn wij bereid om uitsluitendonze eigen verplichting kosteloos op een in overleg vast te stellen tijdstip te herhalen.
 8. Indien wij de opdracht door een derde laten verrichten, aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van die derde tijdens het uitvoeren van deopdracht zelf en enkel voor zover wij aansprakelijk zouden zijn, indien wij de opdracht zelf hadden uitgevoerd.
 9. Wij voeren de opdracht conform jouw instructies uit. Jij vrijwaart ons en ons personeel zodoende voor aanspraken van derden, aangaande de inbreuk op rechten,waaronder rechten van intellectueel eigendom.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan jou te leveren en geleverde zaken, tot het moment waarop jij al jouw verplichtingen jegens ons volledig bent nagekomen.

Artikel 12: Overmacht, wijziging omstandigheden

 1. In geval wij door overmacht worden verhinderd om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst naar onze keuze enzonder gerechtelijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden en wel zonder schadeplicht.
 2. Onder overmacht verstaan wij onder andere, maar niet uitsluitend: Staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij ons of bij onze leveranciers,transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Wij zijn gerechtigd om de (verdere) uitvoering van opdrachten op te schorten of te staken, indien jij niet tijdig en volledig voldoet aan jouw verplichtingen aan ons.
 2. Voorts zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden als jij jouw verplichtingen naar ons niet tijdig of niet in het geheel nakomt. Wij kunnen deovereenkomst ook ontbinden, indien jij in staat van faillissement geraakt of er surséance van betaling aan de orde is. Hetzelfde geldt in het geval jij jouw ondernemingstillegt, overdraagt of liquideert.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor jouw rekening en risico, terwijl jij voorts aansprakelijk bent voor schade, die wij als gevolg vande opschorting, staking en/of ontbinding zullen lijden.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de reeds op dat moment voor jou bestaande betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Je dient ervoor zorg te dragen dat onze naam en die van ons betrokken personeel, correct in de opnamen, uitzending en daarmee samenhangende (promotionele)informatie worden vermeld.
 2. Indien je materiaal gebruikt waarop rechten van derden rusten, gaan wij ervan uit dat er voor vastlegging daarvan toestemming van die derden is verkregen. Je vrijwaartons daarom voor aanspraken tot de schending van rechten van derden.

Artikel 15: Geheimhouding van gevoelige informatie
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gevoelige informatie en zullen dergelijke aan ons bekend geworden informatie niet zonder jouw voorafgaande toestemming delen, tenzij wij hiertoe op basis van de wet gehouden zijn. Wij verwachten dat jij met bij jou bekend geworden gevoelige informatie over ons, hetzelfde zult doen.

Artikel 16: Overige bepalingen
Afwijking of wijzigingen van deze Kleine Lettertjes zijn enkel schriftelijk mogelijk.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Kleine Lettertje en op alle andere tussen ons gemaakte afspraken en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te behandelen. Wij behouden ons het recht voor om een geschil aanhangig te maken in het arrondissement van jouw woon- of vestigingsplaats.

The Crew B.V.

Middenweg 1 B, 1394 AC Nederhorst den Berg (035) 621 621 7 www.thecrew.nl offerte@thecrew.nl